O projekcie

PROJEKT „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”

wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Realizatorzy projektu:

      • Beneficjent – Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Edukacji
      • Partnerzy projektu – Uniwersytet Warszawski, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Łomianki, Gmina Miasto Marki, Gmina Milanówek, Gmina Otwock, Gmina Nadarzyn, Gmina Miasto Pruszków, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka

2. Termin realizacji Projektu: 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

3. Miejsce realizacji Projektu: Projekt będzie realizowany na obszarze ZIT WOF, tj. 10 gmin: Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka.

4. Cel główny Projektu: podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w Projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 czerwca 2019 r.

5. Główne założenia Projektu: wsparciem w ramach Projektu objętych zostanie 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), zlokalizowanych na terenie ww. gmin ZIT WOF oraz ich 4445 uczniów i 78 doradców edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach uczestniczących w Projekcie. 

Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego [DEZ] w szkołach objętych wsparciem oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług. W ramach Projektu utworzone zostaną Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPINKa), tzn. w szkołach, które zatrudniają nauczyciela posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego utworzone zostaną Punkty Informacji i Kariery – typ 1 [PIK1], w szkołach nieposiadających takiego specjalisty – Punkty Informacji i Kariery – typ 2 [PIK2]. Punkty wyposażone zostaną w sprzęty i materiały i narzędzia dydaktyczne. W celu profesjonalizacji usług świadczonych w PIK1/PIK2, nauczyciele je prowadzący zostaną objęci wsparciem w postaci 3-semestralnych (360h) studiów podyplomowych (w przypadku nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji doradcy zawodowego) lub 32-godzinnych certyfikowanych szkoleń kompetencyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach PIK1/PIK2 prowadzone będą zajęcia z DEZ, którymi bezpośrednio objęci zostaną uczniowie szkół uczestniczących w Projekcie, w tym:

1) diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 
2) testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów;
3) pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom, 
4) warsztaty „Bliżej rynku pracy”, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy; 
5) spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej uczniów,
6) rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych; 
7) debaty uczniowskie „Bliżej rynku pracy” z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i in.; 
8) spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP  i in.; 
9) indywidualna praca doradcza z uczniem (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnego Planu Działania) [tylko w PIK1], 
10) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej [tylko w PIK1], 
11) organizacja targów edukacyjno-zawodowych [tylko w PIK1].

Ponadto w ramach PIK1/PIK2 realizowane będą działania w ramach forum współpracy szkół z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego pn."Bliżej rynku pracy", w ramach, których prowadzone będą m.in.:

1) Internetowe Centrum DEZ ZIT WOF, 
2) wdrożenie aplikacji WOF NEWS, 
3) konkurs „STRATEGICZNY KLUCZ DO MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY”,
4) wycieczki zawodoznawcze realizowane w środowisku pracy, 
5) warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców i pracowników HR w firmach, 
6) spotkania w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, 
7) warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się rynkiem pracy,
8) współpraca z szkołami zawodowymi oraz nauczycielami kształcenia zawodowego poprzez promowanie ich oferty edukacyjnej i organizację spotkań w szkołach zawodowych z wykorzystaniem pracowni zawodowych, 
9) prowadzenie KLUBU DOBRZE POINFORMOWANYCH.

6. Działania w Projekcie:

Zadanie 1: Uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania                       z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i podnoszenie kwalifikacji doradców.

Zadanie 2: Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (PIK1 i PIK2).

Zadanie 3: Kształtowanie wśród uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi postaw aktywnych wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Zadanie 4: Utworzenie forum współpracy "Bliżej rynku pracy" - rozwój współpracy szkół z klasami gimnazjalnymi z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Last modified: Friday, 17 November 2017, 4:19 AM